در برابـــر باد

بوسه ای متولد می شود از هم آغوشی حجم خالی تو و خالی ذهن من بوسه ایی به رنگ هیچ بوسه ایی برای باد

بهمن 90
1 پست